Warsztaty przeprowadzone zostały przez szkolnych pedagogów i psychologa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie w marcu br., a ich celem było podjęcie działań do zmotywowania uczniów do uczenia się i zachęcanie ich do systematycznej pracy.

W czasie warsztatów edukacyjnych z uczniami zastosowano metody praktycznego działania oraz problemowe rozwiązywanie zadań, wykorzystano również prezentacje multimedialne.

Na zakończenie zajęć, po obejrzeniu prezentacji i wysłuchaniu prelekcji, dzieci  rozwiązywały zadania w  kartach pracy, omawiając je na forum klasy. Uczniowie z klas 4 w czasie psychozabawy odkrywali swoje talenty do nauki szkolnej. Wszyscy uczestnicy warsztatów z zaciekawieniem uczestniczyli w dyskusjach prowadzonych w czasie zajęć.

Prezentowana forma warsztatowo – wykładowa wpłynęła na nowo odkryte przez uczniów talenty do nauki, które zaplanowali wykorzystać w najbliższym czasie podczas zajęć lekcyjnych.